Kort rapport från stämman

* Nya medlemmar
Uno Finn informerade stämman om läget gällande nya medlemmars möjlighet om inträde
i Vinbäcks Fiberförening där Telia ska återkomma med ett pris för inkoppling och för inkludering
som medlemmar i föreningen.

* Trafik
Uno Finn redogjorde för de skrivelser som skickats till kommunen angående de förändrade
hastighetsbegränsningar från 30-40km/h om begäran att återgå till tidigare 30km/h inom villaområde. Skrivelserna har inte hörsammats varför styrelsen har förespråkat ett upprop med namnlista för inlämning till ansvariga tjänstemän och politiker i kommunen för att få en förändring till stånd enligt begäran. Stämman uttryckte sitt samtycke för namnlista och en förändring av hastighet tillbaka till 30km/h.

* Abonnemangs- samt medlemsavgift
Telia har efter skrivelse av Uno Finn kompenserat föreningens medlemmar med ett kvartal utan debitering m anledning av försening vid installation av fiber. Det innebär att per den 28 augusti tar vi bort kvartalsavgiften, dvs att kvartalet blir avgiftsfritt.
Medlemsavgiften 100kronor kommer att tas ut i samband med november-”faktura”

*Styrelsens uppmaning
Medlemmarna i Vinbäcks Fiberförening har fått en av Sveriges billigaste helt kompletta anslutningar av fiber (Från station till insida vägg i huset) och dessutom en ganska låg månadsavgift.

Vi tycker inte det är för mycket begärt att medlemmarna ställer upp 1 timma/år och kommer på stämman.
Heder åt de medlemmar som kom.

MVH Styrelsen

Kallelse till ordinarie stämma i Ek.För.Vinbäcks Fiber

Söndag den 18 juni kl 18:00 i Tanumskolans matsal.

Gå samtidigt till ”Nyhetsbrev” och anmäl er där så får ni ett mail
så snart de händer någonting.

För att spara pengar : Medtag fika.

Dagordning till Vinbäcks Fibers Föreningsstämma
Söndag 18/6 i Tanumsskolans matsal kl 1800.

1.Mötets öppnande

2.Val av ordförande samt sekreterare vid stämman.

3.Godkännande av röstlängden.

4.Val av två justeringspersoner tillika rösträknare.

5.Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning.

6.Fastställande av dagordning.

7.Styrelsens verksamhetsberättelse, årsredovisning och revisionsberättelsen.

8.Beslut om fastställande av balansräkning och resultaträkning.

9.Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna.

10.Frågan om arvoden till styrelseledamöterna och revisorer.

11.Beslut om medlemsavgift och andra avgifter.

12.Val av ordförande.

13.Val av övriga styrelseledamöter och suppleanter.

14.Val av revisorer och revisorssuppleant.

15.Val av valberedning, lägst två och högst fem personer varav en är sammankallade.

16.Övriga frågor.

17.Mötets avslutande.

MVH Styrelsen

Intresseanmälan för anslutning till Vinbäcks Fiber.

I anslutningen ingår internet, telefon och tv med Teliapaketet Lagom.
Kostnaden för anslutningen kan vi tala om först när vi ser hur många som vill ansluta sig.
Månadsavgiften är 408 kr med autogiro.
Telefonsamtalen betalar var och en för sig.

Lämnas i postlådan Sörgårdsvägen 1
Senast 30/3

Klicka på länken för att ladda ner Intresseanmälan som word-fil
Intresseanmälan Vinbäcks Fiber (Word)

Klicka på länken för att ladda ner Intresseanmälan som PDF-fil
Intresseanmälan Vinbäcks Fiber (PDF)

Tidigare lagd dragning på autogiro i Augusti!

Föreningen skall betala faktura från Telia den 28 sept. och då kan vi inte dra med autogiro den 28 sept. utan fick dra 1 månad tidigare. Detta är ett förbiseende från styrelsens sida.
Dragningar med autogiro kommer att ske 28 nov, 28 febr , 28 maj o 28 aug osv.

Har man inte pengar på kontot som autogirot dras ifrån den 28:e, så får man ut en pappersfaktura + en påminnelseavgift på 60:-

Du kan gå in på Fiberekonomi och se fakturan från och den 1:e i dragningsmånaden.

MVH Styrelsen