Avslutar samarbetet med Fiberekonomi

Styrelsen för Vinbäcks Fiber har beslutat att avsluta samarbetet med Fiberekonomi i Borås.
Vi kommer i stället att inleda ett samarbete med f Ekonomi i Tanumshede.
Anledningen är att vi på det sättet minskar kostnaden för varje medlem från 29:-/ månad till 15:-/månad.
Dessutom använder vi oss av ett lokalt företag och skulle det vara några problem kan vi gå oss till räddning.
Det lägre priset träder i kraft frm 1juli 2020.

Tanumshede 4/2 2020
Styrelsen

Dagordning till Vinbäcks Fibers Föreningsstämma

Söndag 30/6 2019 i Församlingshemmet kl 18:00.

 1. Mötets öppnande
 2. Val av ordförande samt sekreterare vid stämman.
 3. Godkännande av röstlängden.
 4. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare.
 5. Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning.
 6. Fastställande av dagordning.
 7. Styrelsens verksamhetsberättelse, årsredovisning och
  revisionsberättelsen.
 8. Beslut om fastställande av balansräkning och resultaträkning.
 9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna.
 10. Frågan om arvoden till styrelseledamöterna och revisorer.
 11. Beslut om medlemsavgift och andra avgifter.
 12. Val av ordförande.
 13. Val av övriga styrelseledamöter och suppleanter.
 14. Val av revisorer och revisorssuppleant.
 15. Val av valberedning, lägst två och högst fem personer varav en
  är sammankallade.
 16. Övriga frågor.
 17. Mötets avslutande.

MVH Styrelsen