Dagordning till Vinbäcks Fibers Föreningsstämma

Söndag 30/6 2019 i Församlingshemmet kl 18:00.

 1. Mötets öppnande
 2. Val av ordförande samt sekreterare vid stämman.
 3. Godkännande av röstlängden.
 4. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare.
 5. Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning.
 6. Fastställande av dagordning.
 7. Styrelsens verksamhetsberättelse, årsredovisning och
  revisionsberättelsen.
 8. Beslut om fastställande av balansräkning och resultaträkning.
 9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna.
 10. Frågan om arvoden till styrelseledamöterna och revisorer.
 11. Beslut om medlemsavgift och andra avgifter.
 12. Val av ordförande.
 13. Val av övriga styrelseledamöter och suppleanter.
 14. Val av revisorer och revisorssuppleant.
 15. Val av valberedning, lägst två och högst fem personer varav en
  är sammankallade.
 16. Övriga frågor.
 17. Mötets avslutande.

MVH Styrelsen

Viktig information!

Den 28/02 kommer kvartalsavgiften på 1224:- plus medlemsavgift (100:-) för 2019  Totalt 1324:- att dras med autogiro.

MVH Styrelsen.

Varning för ”försäljare”

Medlemmar i en annan fiber-förening i Tanum har blivit besökta av ”Telia” som säger att TV-boxen måste bytas ut.
Och skriver man då på avtalet direkt med dem, så kostar det inget. Annars kommer det att kosta 1900kr senare.
 
Fiber-föreningen hade kollat upp det här med Telia och de ska inte byta några TV-boxar.
 
Skriv inte på något om ni får besök.

Vänligen kontakta vår ordförande Uno om ni får besök.
Telefon: 070-555 00 14

MVH Styrelsen
 

Verksamhetsberättelse för Vinbäcks Fiber 2017-18

Verksamhetsberättelse för Vinbäcks Fiber 2017-18

Styrelsen har haft 3 st styrelsemöten under det gångna året och ett antal mailkonversationer.
Ordf. har hjälpt ett 10-tal medlemmar med installation och att komma igång.
Vi fick till ett nytt avtal med Telia som från början såg ut att sluta på 39900:- men efter en ny vända slutade på 26700:-.
Efter byte av handläggare på Telia ,vi gick tillbaka till tidigare ”Lennart Hallgren” ,blev det till slut 17500:- och upp till 160 st medlemar.
Vi har fått 18 st nya medlemmar som är i gång och 3 st är under byggnad.
Varje ny medlem har fått besök av ordf. minst 3 ggr.
Detta innebär att vi i dagsläget är 153 st medlemmar.
Samarbetet med Fiberekonomi som sköter fakturering och bokföring fungerar som förväntat.
Vi har fortsatt med ”påminnelse” till betalning har genomförts på ”hemsida” och som ”nyhetsbrev”.
En skrivelse sändes under 2017 till Tanums kommun angående hastigheten inom bostadsområdena på Vinbäck. Hastigheten har höjts från 30 till 40 km/tim.
Detta resulterade som befarat ingen åtgärd.
Vi stämman 2017 beslutades om namnlista. Detta har beklagligt nog inte genomförts.
I övrigt får styrelsen hänvisa till protokoll som finn hos ordf.

Styrelsen för Vinbäcks Fiber

Kallelse till ordinarie stämma Ek.För.Vinbäcks Fiber

Kallelse till ordinarie stämma Ek.För.Vinbäcks Fiber

Söndagen den 10 juni kl 19.00 i Tanumsskolans matsal

Dagordning enligt nedan

1. Mötets öppnande
2. Val av ordförande samt sekreterare vid stämma
3. Godkännande av röstlängden
4. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare
5. Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning
6. Fastställande av dagordning
7. Styrelsens årsredovisning och revisionsberättelsen
8. Beslut om fastställande av balansräkning och resultaträkning
9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna
10. Fråga om arvode till styrelseledamöterna och revisorer
11. Beslut om medlemsavgift och andra avgifter
12. Val av ordförande
13. Val av övriga styrelseledamöter och suppleanter
14. Val av revisorer och revisorssuppleant
15. Val av valberedning, lägst 2 (två) och högst 5 (fem) personer varav en är sammankallande
16. Status av leverans från Telia
17. Avtal
18. Övriga frågor
19. Mötets avslutande

Vi vill också passa på att informera er alla om att autogiron kommer att dras i slutet av augusti.

Vi vill också IGEN påminna er alla som idag inte än är registrerad på vår hemsida gällande nyhetsbrev att göra detta då ni automatiskt kommer få mail från föreningen gällande viktig information. Förhoppningen är att slippa springa runt och dela ut lappar.

VI ÖNSKAR ATT SÅ MÅNGA SOM MÖJLIGT KOMMER PÅ STÄMMAN!

Vinbäcks Fiber, Styrelsen

Policy för behandling och lagring av personuppgifter (GDPR)

Policy för behandling och lagring av personuppgifter

Bakgrund
Den 25 maj 2018 träder EU:s Dataskyddsförordning 2016/679, även kallad GDPR i kraft (nedan ”Dataskyddsförordningen”), som ersätter den tidigare personuppgiftslagen PUL och ger dina personuppgifter ett ännu starkare skydd. Vår förening förstår vikten av sekretess och integritet för våra medlemmar m.m. och har därför en policy för vår behandling av personuppgifter som säkerställer att föreningen behandlar personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen.
Behandling av personuppgifter
De personuppgifter vi behandlar inom föreningen är medlemmarnas namn, adress, fastighetsbeteckning, telefonnummer, mobilnummer, e-postadress, personnummer, samt fakturerings- och betalningshistorik.
Ändamål med behandlingen
Föreningen använder och lagrar personuppgifter enligt ovan om föreningsmedlemmar eller kunder till föreningen. Ändamålet med sådan behandling är att:
Kunna hålla ett uppdaterat medlemsregister
Kunna förse medlemmarna med rätt tjänster i fibernätet
Fakturera våra tjänster enligt ingångna avtal
Sända ut information till medlemmarna
Underhålla och felsöka medlemmarnas anslutning
Informera om driftstörningar
Administrera våra avtal samt,
Fullgöra vår informationsplikt mot myndigheter, bl.a. Post och Telestyrelsen (PTS).
Ansvar för behandling av information
Föreningen ansvarar för behandlingen av personuppgifter som beskrivits ovan och är därmed Personuppgiftsansvariga i Dataskyddsförordningens mening. Föreningen delger inga uppgifter till annan part än de som har tecknat avtal om leverans av tjänster, med undantag för myndigheter som enligt lag har rätt till sådan information.
Personuppgifter kommer inte att användas i någon form av marknadsföringssyfte, reklam, automatiserat beslutsfattande eller profilering. Föreningen tillämpar strikt sekretess vad gäller samtliga personuppgifter som behandlas.
Personuppgiftsbiträde
Föreningen köper tjänster från underleverantörer, som använder personuppgifter på uppdrag av föreningen, för att kunna leverera dessa tjänster. Exempelvis gäller det tjänster som kommunikationsoperatör, leverantörer av nättjänster samt leverantör av administrativa tjänster åt föreningen.
Ett Personuppgiftsbiträdesavtal har tecknats med varje underleverantör där all databehandling, informationssäkerhet och sekretess har reglerats mellan personuppgiftsansvarig och respektive personuppgiftsbiträde.
Laglig grund
Det är vår förenings ansvar och vision att alltid säkerställa att det finns ett ändamål och laglig grund för vår behandling av personuppgifter. Föreningens lagliga grund för att behandla personuppgifter baseras till största del på de avtal som upprättats med medlemmen genom inträde i föreningen eller vid beställning av varor eller tjänster från föreningen. Denna grund för behandling av personuppgifter kvarstår så långt som avtalet sträcker sig och för en tid därefter för att fortsatt kunna uppfylla förpliktelser som följer av avtalet eller för att exempelvis kunna avvärja sig mot krav med anledning av avtalet.
Förutom avtal som grund för behandling av personuppgifter kommer föreningen på grund av tvingande lagstiftning även att behandla personuppgifter med anledning av rättsliga förpliktelser som åvilar föreningen. Detta gäller i första hand Bokföringslagen, som bl.a. kräver spårbarhet för ekonomiska transaktioner i minst 7 år och Lagen om ekonomiska föreningar, som bl.a. kräver att föreningen registrerar och underhåller medlemsregister.
Utöver dessa två lagliga grunder kan föreningen i vissa fall även komma att behandla personuppgifter med laglig grund i form av inhämtat samtycke från registrerad, eller berättigat intresse där en intresseavvägning kommer att göras mellan föreningens intresse med behandling jämfört med integriteten hos den registrerade.
Rättigheter enligt dataskyddsförordningen
Du kan när som helst ta del av den information som finns registrerad om dig, genom att logga in på ditt konto i underleverantörernas webbportaler.
I de fall du inte själv kan korrigera dina uppgifter, har du rätt att begära att vi gör det åt dig.
Du kan även ansöka om att få ett registerutdrag över den information som finns lagrad om dig.
Ett sådant registerutdrag kan begäras högst en gång per år och ska skriftligen begäras från Personuppgiftsansvarig.
Åtgärder vid personuppgiftsincidenter
Vår förening är väl förberedd för det fall det sker incidenter med personuppgifter. Det finns rutiner för när och vem som rapporterar sådana incidenter till Datainspektionen för att minska den skada som incidenten annars kan medföra för de registrerade. För de fallet att en incident ska rapporteras till Datainspektionen ska detta ske utan onödigt dröjsmål och senast inom 72 timmar från att incidenten upptäckts. Vid en misstänkt personuppgiftsincident kontakta omedelbart Fiberföreningens personuppgiftsansvarige, som i sin tur avgör om Datainspektionen ska kontaktas. Kontaktuppgifter till föreningens personuppgiftsansvarige anslås på föreningens hemsida.
Klagomål
Klagomål rörande hantering av personuppgifter kan göras hos Datainspektionen (Dataintegritetsmyndigheten).
Myndighetens kontaktuppgifter är:
Datainspektionen
Box 8114
104 20 Stockholm
+46 (0)8-567 61 00
datainspektionen@datainspektionen.se