Viktig information till nya medlemmar!

Betalning för installation på 17500:- skall vara insatt på konto 8351-9 3845243-9 senast 30/3 2018.

OBS! Glöm inte att skriva Fastighetsbeteckning på inbetalningen.
”Ex: Tanum 18:579”

För frågor ring Uno Finn på tel: 070-555 00 14

MVH Styrelsen Vinbäcks Fiber

Kort rapport från stämman

* Nya medlemmar
Uno Finn informerade stämman om läget gällande nya medlemmars möjlighet om inträde
i Vinbäcks Fiberförening där Telia ska återkomma med ett pris för inkoppling och för inkludering
som medlemmar i föreningen.

* Trafik
Uno Finn redogjorde för de skrivelser som skickats till kommunen angående de förändrade
hastighetsbegränsningar från 30-40km/h om begäran att återgå till tidigare 30km/h inom villaområde. Skrivelserna har inte hörsammats varför styrelsen har förespråkat ett upprop med namnlista för inlämning till ansvariga tjänstemän och politiker i kommunen för att få en förändring till stånd enligt begäran. Stämman uttryckte sitt samtycke för namnlista och en förändring av hastighet tillbaka till 30km/h.

* Abonnemangs- samt medlemsavgift
Telia har efter skrivelse av Uno Finn kompenserat föreningens medlemmar med ett kvartal utan debitering m anledning av försening vid installation av fiber. Det innebär att per den 28 augusti tar vi bort kvartalsavgiften, dvs att kvartalet blir avgiftsfritt.
Medlemsavgiften 100kronor kommer att tas ut i samband med november-”faktura”

*Styrelsens uppmaning
Medlemmarna i Vinbäcks Fiberförening har fått en av Sveriges billigaste helt kompletta anslutningar av fiber (Från station till insida vägg i huset) och dessutom en ganska låg månadsavgift.

Vi tycker inte det är för mycket begärt att medlemmarna ställer upp 1 timma/år och kommer på stämman.
Heder åt de medlemmar som kom.

MVH Styrelsen

Kallelse till ordinarie stämma i Ek.För.Vinbäcks Fiber

Söndag den 18 juni kl 18:00 i Tanumskolans matsal.

Gå samtidigt till ”Nyhetsbrev” och anmäl er där så får ni ett mail
så snart de händer någonting.

För att spara pengar : Medtag fika.

Dagordning till Vinbäcks Fibers Föreningsstämma
Söndag 18/6 i Tanumsskolans matsal kl 1800.

1.Mötets öppnande

2.Val av ordförande samt sekreterare vid stämman.

3.Godkännande av röstlängden.

4.Val av två justeringspersoner tillika rösträknare.

5.Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning.

6.Fastställande av dagordning.

7.Styrelsens verksamhetsberättelse, årsredovisning och revisionsberättelsen.

8.Beslut om fastställande av balansräkning och resultaträkning.

9.Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna.

10.Frågan om arvoden till styrelseledamöterna och revisorer.

11.Beslut om medlemsavgift och andra avgifter.

12.Val av ordförande.

13.Val av övriga styrelseledamöter och suppleanter.

14.Val av revisorer och revisorssuppleant.

15.Val av valberedning, lägst två och högst fem personer varav en är sammankallade.

16.Övriga frågor.

17.Mötets avslutande.

MVH Styrelsen