Dagordning till Vinbäcks Fibers Föreningsstämma

Söndag 30/6 2019 i Församlingshemmet kl 18:00.

 1. Mötets öppnande
 2. Val av ordförande samt sekreterare vid stämman.
 3. Godkännande av röstlängden.
 4. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare.
 5. Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning.
 6. Fastställande av dagordning.
 7. Styrelsens verksamhetsberättelse, årsredovisning och
  revisionsberättelsen.
 8. Beslut om fastställande av balansräkning och resultaträkning.
 9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna.
 10. Frågan om arvoden till styrelseledamöterna och revisorer.
 11. Beslut om medlemsavgift och andra avgifter.
 12. Val av ordförande.
 13. Val av övriga styrelseledamöter och suppleanter.
 14. Val av revisorer och revisorssuppleant.
 15. Val av valberedning, lägst två och högst fem personer varav en
  är sammankallade.
 16. Övriga frågor.
 17. Mötets avslutande.

MVH Styrelsen