Kallelse till ordinarie stämma i Ek.För.Vinbäcks Fiber

Söndag den 18 juni kl 18:00 i Tanumskolans matsal.

Gå samtidigt till ”Nyhetsbrev” och anmäl er där så får ni ett mail
så snart de händer någonting.

För att spara pengar : Medtag fika.

Dagordning till Vinbäcks Fibers Föreningsstämma
Söndag 18/6 i Tanumsskolans matsal kl 1800.

1.Mötets öppnande

2.Val av ordförande samt sekreterare vid stämman.

3.Godkännande av röstlängden.

4.Val av två justeringspersoner tillika rösträknare.

5.Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning.

6.Fastställande av dagordning.

7.Styrelsens verksamhetsberättelse, årsredovisning och revisionsberättelsen.

8.Beslut om fastställande av balansräkning och resultaträkning.

9.Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna.

10.Frågan om arvoden till styrelseledamöterna och revisorer.

11.Beslut om medlemsavgift och andra avgifter.

12.Val av ordförande.

13.Val av övriga styrelseledamöter och suppleanter.

14.Val av revisorer och revisorssuppleant.

15.Val av valberedning, lägst två och högst fem personer varav en är sammankallade.

16.Övriga frågor.

17.Mötets avslutande.

MVH Styrelsen