För er som önskar se sin faktura

För er som önskar se sin faktura på hemsidan loggar in och skapar sitt eget lösenord.

När man sedan är inloggad och önskar se fakturan finns denna under historik, DOCK måste man trycka på Fakturering först och sedan Historik.

Trycker man direkt på Historik är denna tom då faktureringen ej aktiverats.

Vänligen se nedan förklaring.

fakt

Kallelse till ordinarie stämma Ek.För.Vinbäcks Fiber

Söndagen den 19 juni kl 19.00 i Tanumsskolans matsal

Dagordning enligt nedan

1. Mötets öppnande
2. Val av ordförande samt sekreterare vid stämma
3. Godkännande av röstlängden
4. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare
5. Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning
6. Fastställande av dagordning
7. Styrelsens årsredovisning och revisionsberättelsen
8. Beslut om fastställande av balansräkning och resultaträkning
9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna
10. Fråga om arvode till styrelseledamöterna och revisorer
11. Beslut om medlemsavgift och andra avgifter
12. Val av ordförande
13. Val av övriga styrelseledamöter och suppleanter
14. Val av revisorer och revisorssuppleant
15. Val av valberedning, lägst 2 (två) och högst 5 (fem) personer varav en är sammankallande
16. Status av leverans från Telia
17. Avtal
18. Övriga frågor
19. Mötets avslutande

Vi vill också passa på att informera er alla om att första autogiron kommer att dras slutet denna månad, 28 juni.
Totala summan då vår partner för fakturering jobbar kvartalsvis, vilket innebär att vi kommer fakturera 4 månader första gången för juni samt kvartal 3 (Juli-Sep). Därefter var 3:e månad.

[table id=1 /]

Vi håller också på och samlar in samtliga mailadresser, saknar ca 33 % idag. Detta för att ni alla ska kunna logga in och att hämta ut fakturan om ni så önskar.

Jag vill också IGEN påminna er alla som idag inte än är registrerad på vår hemsida gällande nyhetsbrev att göra detta då ni automatiskt kommer få mail från föreningen gällande viktig information. Förhoppningen är att slippa springa runt och dela ut lappar.
Vinbäcks Fiber, Styrelsen