Kallelse till ordinarie stämma Ek.För.Vinbäcks Fiber

Kallelse till ordinarie stämma Ek.För.Vinbäcks Fiber

Söndagen den 10 juni kl 19.00 i Tanumsskolans matsal

Dagordning enligt nedan

1. Mötets öppnande
2. Val av ordförande samt sekreterare vid stämma
3. Godkännande av röstlängden
4. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare
5. Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning
6. Fastställande av dagordning
7. Styrelsens årsredovisning och revisionsberättelsen
8. Beslut om fastställande av balansräkning och resultaträkning
9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna
10. Fråga om arvode till styrelseledamöterna och revisorer
11. Beslut om medlemsavgift och andra avgifter
12. Val av ordförande
13. Val av övriga styrelseledamöter och suppleanter
14. Val av revisorer och revisorssuppleant
15. Val av valberedning, lägst 2 (två) och högst 5 (fem) personer varav en är sammankallande
16. Status av leverans från Telia
17. Avtal
18. Övriga frågor
19. Mötets avslutande

Vi vill också passa på att informera er alla om att autogiron kommer att dras i slutet av augusti.

Vi vill också IGEN påminna er alla som idag inte än är registrerad på vår hemsida gällande nyhetsbrev att göra detta då ni automatiskt kommer få mail från föreningen gällande viktig information. Förhoppningen är att slippa springa runt och dela ut lappar.

VI ÖNSKAR ATT SÅ MÅNGA SOM MÖJLIGT KOMMER PÅ STÄMMAN!

Vinbäcks Fiber, Styrelsen